ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik (Niedobczyce): +48 (32) 73 98 152

Zapytanie ofertowe


euloga

„REMONTEX” GRZEGORZ PIECHACZEK, Rybnik, 19.10.2015r.

JERZY JANULEK, KRYSTIAN JANULEK

SPÓŁKA JAWNA

Ul. Rymera 4

44-270 Rybnik

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planowaną realizacją projektu

Wzrost konkurencyjności Spółki REMONTEX poprzez rozwój oferty w zakresie obróbki wyrobów metalowych

Współfinansowanego ze środków UE i budżetu Państwa w ramach działania 1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP RPO – WSL 2007 – 2013

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na następujące urządzenie z zachowaniem podanych minimalnych parametrów:

Tokarka CNC

Średnica toczenia 400 mm

Długość toczenia 1800 mm

Głowica 6-cio narzędziowa

Moc silnika 37 kW

 

KRYTERIA FORMALNE dopuszczające oferty do rozpatrzenia:

Złożona oferta powinna zawierać:

- wartość oferty netto i brutto

- nazwę i adres oferenta

- datę sporządzenia

- termin ważności oferty: min. 30 dni

- opis przedmiotu zamówienia

- czas realizacji zamówienia

 

Oferta może zostać dostarczona w każdy z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres remontex1@wp.pl lub

- na adres korespondencyjny firmy j.w.

- dostarczona osobiście

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2015

 

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny.

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”;

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej remontex.net.pl  oraz w siedzibie firmy.