ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik (Niedobczyce): +48 (32) 73 98 152

Ochrona danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

ADMINISTRATOR

Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych zarówno w formie tradycyjnej jak i w systemach informatycznych będą:

„REMONTEX” Grzegorz Piechaczek, Krystian Janulek, Michał Janulek Spółka Jawna z siedzibą ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik, Numer KRS: 0000085350, Numer NIP: 6420410334, Numer REGON: 271526858

REMONTEX- Sp. z o. o. z siedzibą ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik, Numer KRS: 00000209520, Numer NIP: 6422873239, Numer REGON: 278016089

Zakład Usług Górniczych „REMONTEX-GÓR” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Górnośląska 51, 44-270 Rybnik, Numer KRS: 00000267400, Numer NIP: 6422997786, Numer REGON: 240655011

Z Administratorami można się kontaktować w następujący sposób:

listownie: ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik

telefonicznie: tel. +48 (32) 73 98 152, fax: (32) 73 98 052

przez elektroniczną skrzynkę remontex1@wp.pl lub formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://remontex.net.pl/kontakt/    

Administratorzy nie wyznaczyli Inspektora ochrony danych – każdorazowo punktem kontaktowym będą administratorzy.

 

ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Państwa dane pozyskane zostały bezpośrednio od Państwa.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

PODSTAWY

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:

– realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),

– prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)

– zgodą tam gdzie jest wymagana jako podstawa przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a)

– wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e),

– wykonaniem przez administratora umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b)

 

CELE

– obowiązek wystawienia faktury VAT oraz rozliczenia podatkowe w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe,

- realizacja procesu rekrutacji i obowiązki związane z zatrudnieniem,

- zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia, kontrola produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę – w przypadku przetwarzania danych osobowych poprzez rejestrację obrazu w biurach oraz na terenie hal produkcyjnych (monitoring wizyjny),

– wykonanie zamówienia, umowy, obsługi reklamacji w przypadku, gdy taka zostanie złożona,

– obsługa zgłoszeń i zapytań wysyłanych do administratora,

–przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

– udział w realizacji przetargów publicznych,

– nadzór i kontrola ze strony właściwych podmiotów i organów publicznych,

– dochodzenie roszczeń (prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych).

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH I SKUTEK ICH NIE PODANIA

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych będzie konieczne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zadania publicznego przez niego realizowanego, realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz wykonania umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zatrudnienia, świadczenia pracy, realizacji umowy lub zadań i obowiązków prawnych administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy i podmioty publiczne uprawnione do ich dostępu na ich uzasadniony wniosek i na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, w tym ubezpieczyciele a także kontrahenci w sytuacji gdy realizacja obowiązku prawnego administratora, umowy lub zadania administratora będzie wymagała udostępnienia tych danych.

Państwa dane osobowe mogą być przedmiotem powierzenia dostawcom i administratorom oprogramowani i aplikacji służących do przetwarzania danych oraz biurom rachunkowym.

Państwa dane nie będą udostępniane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

– do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane,

– do upływu prawem określonego terminu przechowywania danych (dokumentacja księgowo-rachunkowa, kontrole, dane kadrowe) a jeśli chodzi o dokumentację archiwalną, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.),

– do wygaśnięcia lub upływu terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych umów oraz roszczeń wynikających z obowiązków publicznoprawnych,

– do momentu cofnięcia przez Państwa zgody tam gdzie była ona podstawą przetwarzania chyba, że zgoda ograniczona była terminem,

- przez okres nadpisywania nagrań utrwalonych w ramach monitoringu wizyjnego, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące..

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz umowy lub prawnie uzasadnionego interesu administratora;

prawo do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,żywotnego interesu osoby fizycznej oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Prawo do cofnięcia zgody tam gdzie była ona podstawą przetwarzania

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa) w sytuacji stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE W TYM PROFILOWANIE

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.